Leçon 6

     

ЦААС, ЦҮНХ, САМБАР...

                                                               PAPIER, CARTABLE, TABLEAU...

 Шинэ үг:             Nouveaux mots

 Цаас-                    papier

 

Цас-                      neige

 

Цүнх-                    sac, cartable

 

Самбар-                 tableau

 

Хана-                    mur

 

Ширээ-                  table

 

Цонх-                    fenêtre

 

Эгшиг-                  voyelle

 

Гийгүүлэгч-           consonne

 

Үгүй-                     non

 

Үсэг-                     lettre

 

Хаалга-                  porte

 

Мод-                      arbre

 

Биш-                        non

 

Үзэг-                       stylo

 

Өлгүүр-                   porte-manteau

 

Уул-                        montagne

 

Сандал-                  chaise

 

Харандаа-               crayon

 

цагаан толгой-        alphabet

 

үүл-                        nuage

 

тийм-                     oui

 

шохой-                   craie

 

 

 

   Асуух нөхцөл: -уу ?, -үү ?, юу ?, юү ?

 

  Энэ юу вэ?  Энэ үзэг.

 

  Тэр юу вэ?  Тэр зураг.

 

Энэ харандаа. Энэ цонх. Энэ хаалга.

Тэр хана. Тэр ном. 

Энэ мод. Тэр уул. Тэр үүл.

 

              Энэ  зураг уу? Тийм, энэ  зураг.

 

              Энэ харандаа юу? Тийм, энэ харандаа.

 

Энэ эгшиг үү? Тийм, энэ эгшиг.

 

Тэр гийгүүлэгч үү? Тийм, тэр гийгүүлэгч.

 

Тэр уул уу? Үгүй, тэр уул биш, тэр үүл.

 

 

Тэр ширээ юү? Тийм, тэр ширээ.

 

Тэр мод уу? Үгүй, тэр мод биш.

 

Энэ гэр биш. Тэр самбар биш. Энэ сандал биш. Тэр харандаа биш. Энэ шохой биш.

 

Тэр уул биш, үүл. Энэ ном биш, дэвтэр. Тэр цас биш, цаас.

 

 

 

             Энэ хаалга уу, цонх уу?

 

             Тэр үсэг үү, зураг уу?

 

             Тэр цаас уу, дэвтэр үү?

 

Энэ шинэ ширээ. Тэр хуучин сандал. Энэ сайхан дэвтэр. Тэр муухай цаас. Энэ сайн үзэг. Тэр сайхан уул. Энэ сонин ном.

 

 

 

Энэ ямар ном бэ? Энэ сонин ном. Энэ сонирхолтой ном. Энэ сайхан ном. Энэ шинэ ном. Тэр ямар цүнх вэ? Тэр муухай цүнх.